Правилник

 

за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел с наименование “Варненско дружество по детска ендокринология”, осъществяващо дейност в обществена полза

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл.1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на Сдружение с нестопанска цел с наименование “Варненско дружество по детска ендокринология” и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.

 

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “Варненско дружество по детска ендокринология”

            Чл.2.  Сдружение с нестопанска цел с наименование “Варненско дружество по детска ендокринология”  извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е:

            1.Да съдейства за развитието и утвърждаването на постиженията на бълг.педиатрична медицина и в частност на медицинската наука в областта на детската ендокринология и болестите на обмяната;

2.Да полага усилия за подобряване на здравето на детското население и за повишаване на здравната култура сред децата, родителите, обществеността;

3.Да съдейства за осъществяването на превенцията, ранната диагностика и проследяването на децата с ендокринни заболявания и болести на обмяната;

4. Да съдейства за осъществяването на социалната и училищна интеграция на децата с ендокринни заболявания и болести на обмяната.

5.Да стимулира и подпомага научноизслдователската работа в областта на детската ендокринология и болестите на обмяната.

6.Да съдейства за подобряване на лечението на децата, страдащи от ендокринни заболявания и болести на обмяната.

7. Да взаимодейства с пациентски организации и да подпомага дейността им;

8. Да съдейства на специалисти, работещи в областта на детската ендокринология да повишават познанията си и професионалната си квалификация.

9.Да съдейства за установяване на сътрудничество между детските ендокринолози в страната с лекарите педиатри, общопрактикуващите лекари и другите специалисти, работещи в сферата на детското здравеопазване с цел подпомагане на квалификацията, обмяна на опит, подобряване на клиничната дейност, въвеждане на нови стандарти и практики, съобразени със световните тенденции за диагностика и лечение на детските ендокринни заболявания,

10. Да координира дейността си с други научни медицински сдружения, като като си сътрудничи със сродни организации в страната и чужбина,

11. Да подпомага прилагането на националното и международното законодателство и успешните практики в областта на детската ендокринология и детското здравеопазване.

            Чл.3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в  Устава на Сдружение с нестопанска цел с наименование “Варненско дружество по детска ендокринология” като се използват предвидените средства.

            Чл. 4. (1) Всяка година Управителния Съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование “Варненско дружество по детска ендокринология” приема основните насоки за развитие на сдружението и програма за осъществяването на дейността му.

            (2) Управителният съвет изготвя програмата за осъществяване на дейността на Сдружението, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

            Чл. 5. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2 се създават работни групи от специалисти.

            (2) Специалистите - членове на работните групи могат да бъдат както членове на Сдружението, така и външни на сдружението лица.

            (3) Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 1 дейности става с решение на Управителния съвет на Сдружението. С решението се определя състава на работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.

            (4) Работната група след приключване на дейността си в определения срок предава на Управителния съвет проекти, свързани с осъществяването на посочените дейности.

            (5) Управителният съвет след обсъждане на предоставените от работната група проекти може да предостави допълнителен срок на работната група за допълнение или изменение на предоставените материали.

            (6) След окончателното приключване на дейността на работната група Управителният  съвет взема решение относно проекта;

            Чл. 6. (1) Управителният съвет взема решение за изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на Сдружението.

            (2) С решението се определя програмата за осъществяване на дейността на Сдружението, необходимите средства за организирането им и лицата, които ще ги провеждат.

            Чл. 7. (1) Сдружението осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност на сдружението.

            (2) При осъществяването на тази дейност органите на сдружението се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.

            Чл. 8.  (1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя доклад /отчет/ за дейността на Сдружението.

            (2) Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

            (3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на сдружението  в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.

            (4) Общото събрание приема Доклада /Отчета/ за дейността на сдружението след обсъждане.

            (5) До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад /отчет/ се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

 

 

            НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “Варненско дружество по детска ендокринология”.

            Чл. 9.  Имуществото на сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.

            Чл. 10.  (1) Общото събрание приема годишен бюджет на Сдружението.

            (2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на сдружението да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.

            (3) Бюджетът на сдружението се изпълнява от Управителния съвет.

            (4) В срок до 31 март на всяка година Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Управителния съвет за първата година, а след това – от Общото събрание.

            (5) Годишния счетоводен отчет се приема от Общото събрание на сдружението.

            (6) В срок до 31 май на всяка година Управителния съвет заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверения годишен счетоводен отчет година след приемането му от Общото събрание.

            Чл. 11. (1) Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство, както и други източници, получаването на средства от които не противоречи на действащото българско законодателство.

            (2) Имуществените вноски на членовете са от членски внос или допълнителни вноски, които се дължат въз основа на решение на Управителният Съвет на сдружението.

            (3) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Управителният Съвет, което посочва в решението си и начина на внасянето им..

            (4) Сдружението може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.

            (5) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.

            Чл. 12.  Средствата на Сдружението се използват за постигане на целите, определени в Устава на сдружението

            Чл. 13.  (1) При осъществяване на дейността си Сдружението разходва средствата си възмездно и безвъзмездно

            (2) Сдружението може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.

            Чл. 14. (1) Сдружението може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.

            (2) За безвъзмездно разходване на имущество на сдружението, Управителният съвет взема мотивирано решение с мнозинство от всички присъствуващи членове.

            (3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.

            Чл. 15.  Разходите, които Сдружението извършва включват:

            1. разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:

            а)  разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

            б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

            в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на Сдружението, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи.

            2.  Разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на Сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на Сдружението:

            а) разходи за провеждане на обучение чрез организация на курсове, семинари и симпозиуми от  юридическото лице;

            б) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, научни изследвания, разработване на научни проекти на членове на сдружението и външни лица, определени по реда, предвиден в Правилника;

            в) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника.

            г)  средства за отпускане и даване на награди на лица със заслуги и постижения в областта на детската ендокринология;

            3.  разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на Сдружението.

            Чл. 16. (1) Сдружението разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и приетата от УС годишна програма за дейността на сдружението.

            (2) Безвъзмездното разходване на имуществото на дружеството се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност.

            (3) В съответствие с Устава на Сдружението безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението се извършва само в изпълнение на решение на Управителния Съвет, прието с мнозинство от всички присъстващи членове. Решението за безвъзмездно разходване на средства за всяка година от дейността на сдружението се включва в годишната програма и годишния бюджет на сдружението.

            Чл. 17. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Сдружението подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:

            а) чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература или програмни продукти в областта на детската ендокринология;

            б) безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари и симпозиуми, организирани и провеждани от сдружението, самостоятелно или съвместно с други лица;

            в) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, симпозиуми и всякакви форми на обучение и квалификация в областта на детската ендокринология, организирани от други лица, в страната и в чужбина;

            г) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, подготвяне на научни трудове в  областта на детската ендокринология.

            Чл. 18. (1) Сдружението подпомага физически или юридически лица само ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението, определени в Устава.

            (2) Могат да се подпомагат лица, които са членове на сдружението или външни лица, които с цялостната си дейност са допринесли за осъществяване на целите на сдружението.

            Чл. 19. (1) В годишната програма за осъществяване дейността на Сдружението, приета от УС, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на сдружението  по чл. 2, които Сдружението ще извършва през съответната календарна година.

            (2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на  всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се приемат от Управителния съвет проектите на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.

            (3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Управителния Съвет с годишната програма за осъществяване дейността на сдружението, и се предвиждат в годишния бюджет.

            (4) С годишната програма Управителния Съвет на Сдружението организира и осъществява планираните отделни дейности и мероприятия и разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.

            Чл. 20.  (1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на сдружението и външни лица, Управителния Съвет определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на сдружението, реда и критериите за подбор, по които се определят конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

            Чл. 21.  (1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 18. от Правилника, се взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет,  в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на сдружението.

            (2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани, подават мотивирано искане до Управителния съвет на сдружението.

            (3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет, следващо постъпването му.

            (4) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Управителния Съвет на Сдружението с мнозинство от всичките му членове.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            § 1. Настоящият Правилник е приет на 06.04.2011 г. от Управителния Съвет  на Сдружение “Варненско дружество по детска ендокринология”, на основание  Устава на сдружението.

            § 2.  Въпросите, неуредени в настоящите Правила, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.